Statutul Sindicatului „Spiru Haret” Bacău

Îți punem la dispoziție, în două modalități de consultare, Statutul Sindicatului „Spiru Haret” Bacău pentru a afla totul despre organizația noastră sindicală.

STATUTUL SINDICATULUI „SPIRU HARET” BACAUCAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALEArt. 1. Denumirea Sindicatului este: SINDICATUL „SPIRU HARET”BACAU

Art. 2 Sediul Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU – denumit în prezentul statut şi „Sindicatul” – este în România, Str Condorilor nr. 8, Bacau, jud. Bacau.
Art. 3 Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU”este persoană juridică română, organizată în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului Statut, în spiritul Convenţiei nr. 84/1948 a O.I.M., în baza înregistrării în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Bacau.
Art. 4 Sindicatul„SPIRU HARET”BACAU” este organizaţie sindicală, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, salariaţi care îşi desfăşoară activitatea, de regulă, în învăţământul preuniversitar din judeţul Bacau.
Art. 5 Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” este independent faţă de partidele politice, de organele puterii executive, legislative şi judecătoreşti, de alte grupuri şi formaţiuni ale sistemului instituţional, de asociaţii şi organizaţii diverse sau culte.
Art. 6 (1) Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU”îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului Statut.
(2) Activitatea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului Bacău, în toate unităţile/instituţiile unde există membri înscrişi în Sindicat.
Art. 7 Sigiliul Sindicatului are următorul înscris: SINDICATUL „SPIRU HARET”BACAU”
CAPITOLUL II
– SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SINDICATULUIPRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE
Art. 8 (1) Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” este constituit şi acţionează în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de România sau la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă aplicabile, şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi.
(2) Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” apără drepturile salariaţilor din învăţământ, fără nicio discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială.
Art. 9. Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU”acţionează pentru:
1. aplicarea şi respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale referitoare la drepturile fundamentale ale omului;
2. menţinerea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat, a drepturilor legate de muncă şi de protecţia muncii, de asistenţă şi protecţie socială;
3. unitatea şi forţa de acţiune a membrilor de sindicat, pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
4. cooperarea cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate, în vederea realizării scopului şi obiectivelor sale;
5. formarea profesională şi sindicală a membrilor săi, fiind furnizor de formare profesională şi sindicală, în condiţiile legii;
6. alte obiective stabilite de Biroul Executiv şi / sau Colegiul Liderilor.
Art. 10. Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” este independent faţă de autorităţile publice, faţă de partide şi grupuri politice, de patronate, de asociaţii şi organizaţii diverse (cu excepţia celor sindicale sau constituite de Sindicat) sau culte.
Art. 11 (1) Sindicatul„SPIRU HARET”BACAU” îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare din România şi cu prevederile prezentului Statut.
(2) Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” se poate afilia sau retrage din structuri sindicale de tip federativ sau confederativ, cu aprobarea Consiliului Liderilor, menţinându-şi autonomia faţă de acestea.
(3) Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” se poate asocia cu alte organizaţii sindicale din ţară, cu aprobarea Consiliului Liderilor. Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” poate stabili şi întreţine relaţii cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, cu aprobarea Consiliului Liderilor.
Art. 12 Pentru realizarea scopului şi atingerea obiectivelor sale, Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU”acţionează prin urmatoarele mijloace:
a) negociere, mediere, arbitraj sau conciliere;
b) interpelarea autorităţilor publice prin adrese şi scrisori, precum şi la nivel de comisii paritare, de comisii de dialog social, de comisii tehnice şi de negociere şi altele asemenea;
c) petiţia, pichetarea, mitingul, demonstraţia, marşul de protest etc.;
d) formularea de acţiuni în justiţie, în nume propriu sau în numele membrilor de sindicat, cu privire la încălcări ale drepturilor şi libertăţilor sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate în legislaţia în vigoare, în pacte, tratate, acorduri şi convenţii internaţionale, precum şi în contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă aplicabile;
e) sesizarea organelor abilitate în situaţia incălcării drepturilor si libertăţilor sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate în legislaţia în vigoare, în pacte, tratate, acorduri şi convenţii internaţionale, precum şi în contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă aplicabile;
f) acordarea de asistenţă juridică membrilor de sindicat;
g) asigurarea de asistenţă organizatorică pentru grupele sindicale constituite la nivelul unităţilor de învăţământ;
h) solicitarea de asistenţă şi solidaritate sindicală;
i) greva;
j) alte forme de lupta sindicală.
(2) În vederea realizării scopului său, Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” poate:
a) să înfiinţeze şi să gospodărească baze proprii de odihnă şi tratament şi sportive, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) să organizeze societăţi comerciale aducătoare de profit în avantajul dezvoltării capacităţii Sindicatului de a acorda facilităţi sociale membrilor săi şi de a-şi mări capacitatea de acţiune şi eficienţa în obţinerea şi apărarea drepturilor sindicale;
c) să înfiinţeze o casă de ajutor reciproc (instituţie financiară nebancară);
d) să înfiinţeze edituri, tipografii, publicaţii, posturi de radio / televiziune proprii şi altele asemenea, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 13 Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” sprijină membrii de sindicat în organizarea şi conducerea acţiunilor revendicative, în cooperarea cu alte organizaţii sindicale şi alte acţiuni similare, cu respectarea prezentului Statut.
CAPITOLUL III
– DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL SINDICATULUI „SPIRU HARET”BACAU”. DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCŢIUNIArt. 14 (1) Poate deveni membru al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” orice organizaţie sindicală din învăţământul preuniversitar băcăuan organizată la nivel de unitate / instituţie / sector şi orice salariat din învăţământul preuniversitar băcăuan, care şi-au exprimat în scris dorinţa în acest sens, pe baza liberului consimţământ, recunosc şi respectă Statutul Sindicatului, achită cotizaţia stabilită şi luptă pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor acestuia.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), pot deveni membri ai Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” şi salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de învăţământ din altă localitate, precum şi salariaţi ai instituţiilor de învăţământ superior din judeţul Bacău.
Art. 15 (1) Afilierea la Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” se solicită în scris, prin cerere de înscriere, adresată preşedintelui Sindicatului.
(2) Cererea de înscriere va cuprinde următoarele menţiuni obligatorii: numele şi prenumele, unitatea / instituţia, datele personale. În cazul organizaţiilor sindicale, cererea va cuprinde datele de identificare ale sindicatului şi va fi însoţită de procesul verbal al şedinţei în care membrii organizaţiei respective au decis prin vot afilierea.
(3) Aprobarea afilierii este de competenţa preşedintelui Sindicatului, iar calitatea de membru al Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” se dobândeşte de la data aprobării. De la această dată, salariatul are toate drepturile şi îndatoririle unui membru de sindicat.
(4) Nu pot dobândi calitatea de membru al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” organizaţii ale conducătorilor de unităţi / instituţii de învăţământ preuniversitar sau ale inspectorilor şcolari.
Art. 16. Calitatea de membru al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” este incompatibilă cu calitatea de membru al unei alte organizaţii sindicale.
Art. 17. Calitatea de membru al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” se pierde prin:
a) retragerea organizaţiei, respectiv a persoanei, prin libera voinţă a acesteia, de la data înregistrării cererii de retragere;
b) neplata cotizaţiei pe o perioadă de 3 luni consecutive dintr-un an calendaristic, cu excepţia situaţiei în care salariatul are contractul individual de muncă suspendat;
c) prin decizie a preşedintelui Sindicatului, ca urmare a nerespectării în mod repetat a îndatoririlor prevăzute la art. 18;
d) la propunerea grupei sindicale, în cazul în care membrul de sindicat a adus grave prejudicii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” , prin decizie a preşedintelui.
Art. 18 (1) În cazul retragerii, membrul de sindicat respectiv are obligaţia de a plăti cotizaţia inclusiv pe luna în care îi încetează calitatea de membru al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”.
(2) Cotizaţiile încasate de Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” nu pot face obiectul niciunei cereri de restituire, în conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003.
(3) Retragerea din Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” nu dă dreptul la niciun fel de despăgubire.
(4) În cazul retragerii, persoana în cauză are obligaţia de a restitui bunurile primite în folosinţă de la Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU”.
Art. 19. Reprimirea în Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” se poate face la cererea scrisă a solicitantului, în condiţiile hotărâte de Biroul Executiv şi cu respectarea prevederilor art. 11 – 14 din prezentul Statut.
Art. 20. Membrii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” au următoarele drepturi:
a) de a fi aleşi în structurile de conducere ale grupei sindicale organizate la nivelul unităţii/instituţiei/instituţiei de învăţământ;
b) de a fi propuşi şi validaţi în funcţiile din cadrul Biroului Executiv al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, conform prevederilor prezentului Statut;
c) de a solicita şi de a beneficia de sprijinul Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, în situaţia în care le sunt încălcate drepturile, libertăţile şi interesele legitime;
d) de a obţine sprijinul calificat al sindicatului în realizarea scopurilor şi obiectivelor proprii, care nu contravin prevederilor Statutului Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
e) de a-şi desemna sau revoca în mod liber reprezentanţii cu drept de vot în Consiliul Liderilor;
f) de a prezenta conducerii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” apeluri, petiţii, memorii, proteste, amendamente, revendicări sau propuneri de acte normative sau administrative cu caracter normativ;
g) de a participa la luarea tuturor hotărârilor şi deciziilor Consiliului Liderilor, prin reprezentanţii lor;
h) de a beneficia de consiliere de specialitate pentru membrii de sindicat implicaţi în conflicte individuale de muncă sau privitoare la relaţiile de muncă;
i) de a beneficia de consiliere şi asistenţă juridică; j) de a beneficia, în mod egal, de facilităţile obţinute / acordate de Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU”;
k) de a fi informaţi cu privire la toate problemele curente, la demersurile făcute de sindicat, precum şi cu privire la deciziile luate de organele administraţiei publice centrale şi locale în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ;
l) de a-şi exprima opiniile cu privire la activitatea organelor de conducere ale Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, fără a obstrucţiona şi împiedica activitatea sindicală;
m) de a beneficia de recompense pentru servicii aduse sindicatului şi activităţii sindicale la nivelul judeţului Bacău;
n) dreptul la contestaţie; o) alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”.
Art. 21. Membrii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte Statutul Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU” ;
b) să participe şi să susţină activitatea desfăşurată de Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
c) să achite lunar cotizaţia datorată Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU” , în cuantum de 1% din venitul brut, fie direct, fie prin reţinere pe statul de plată, conform contractului colectiv de muncă aplicabil;
d) să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” sau celorlalţi membri ai acestuia;
e) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU”;
f) să furnizeze la timp informaţiile susceptibile a prezenta interes pentru activitatea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” sau solicitate de acesta;
g) să participe, prin reprezentanţii desemnaţi în Consiliul Liderilor, la toate convocările pentru luarea de hotărâri şi decizii privind activitatea Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU” ;
h) să contribuie la sporirea prestigiului şi popularităţii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, să încurajeze salariaţii din învăţământ să devină membri ai acestuia;
i) să acorde sprijin celorlalţi membri ai Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, la cererea acestora sau la solicitarea Biroului Executiv / Consiliului Liderilor;
j) să participe şi să susţină activ sindicatul în lupta unită pentru drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale membrilor;
k) alte îndatoriri prevăzute în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”.
Art. 22 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor cuprinse în prezentul Statut de către organizaţiile membre / membrii, în legislaţia în vigoare, în contractele colective de muncă aplicabile, precum şi în hotărârile Biroului Executiv şi ale Consiliului Liderilor Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, preşedintele, în baza verificărilor efectuate, procedează la aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) atenţionarea verbală;
b) atenţionarea în scris;
c) suspendarea;
d) excluderea.
(2) Împotriva deciziei de sancţionare se poate depune contestaţie în termen de 10 de zile. Contestaţia se soluţionează de către Biroul Executiv al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, în termen de 10 zile de la data depunerii.
(3) În situaţia în care sancţiunea a fost dispusă ca urmare a neachitării cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv, în cazul existenţei unor cauze obiective, Biroul Executiv al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” poate aproba reeşalonarea cotizaţiilor restante. La şedinţa Biroului Executiv participă şi liderul organizaţiei respective, în măsura în care este invitat.CAPITOLUL IV:
ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI „SPIRU HARET”BACAU”. DENUMIRE. DURATA MANDATULUI, ATRIBUŢII, MODUL DE ALEGERE ŞI DE REVOCARE
Art. 20 Organele de conducere ale Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU” sunt:
a) Conferinţa Judeţeană;
b) Consiliul Liderilor;
c) Biroul Executiv.
Art. 21. Organele de conducere ale Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” sunt responsabile de realizarea prevederilor statutare, conform competenţelor.
Art. 22 (1) Conferinţa Judeţeană este organul suprem de conducere al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”.
(2) Conferinţa Judeţeană se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la 5 ani, la convocarea Preşedintelui / Biroului Executiv.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), Conferinţa Judeţeană se poate întruni în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui, a Biroului Executiv sau la cererea a cel puţin 2/3 din numărul grupelor sindicale constituite la nivelul unităţilor / instituţiilor / instituţiilor de învăţământ.
(4) Data şi locul Conferinţei Judeţene se stabilesc cu cel puţin 30 de zile înainte, de către Biroul Executiv, care aprobă şi Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei.
(5) Conferinţa Judeţeană este constituită din delegaţii desemnaţi de grupele sindicale, în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de Biroul Executiv, fiind statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor de sindicat reprezentaţi prin delegaţi. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul, în termen de cel mult 30 de zile se convoacă o nouă Conferinţă Judeţeană, care este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor de sindicat reprezentaţi prin delegaţi.
(6) Hotărârile Conferinţei Judeţene se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
Art. 23. Conferinţa Judeţeană are următoarele atribuţii statutare:
a) analizează activitatea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, a Biroului Executiv şi a Comisiei de Cenzori;
b) aprobă Raportul Comisiei de Cenzori a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
c) dezbate şi aprobă Strategia pe termen mediu şi lung a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
d) aprobă sau modifică Statutul Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”, la propunerea Biroului Executiv;
e) alege, prin vot deschis, Preşedintele;
f) alege, prin vot deschis, Comisia de Cenzori;
g) validează componenţa Biroului Executiv, la propunerea Preşedintelui ales;
h) aprobă, la propunerea Preşedintelui ales, destituirea membrilor Biroului Executiv care se fac vinovaţi de săvârşirea unor fapte care pot aduce prejudicii de orice natură intereselor Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU”.
Art. 24. Consiliul Liderilor este organul de conducere al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” între două sesiuni ordinare ale Conferinţei.
Art. 25 (1) Consiliul Liderilor este format din liderii organizaţiilor sindicale membre / ai grupelor sindicale din unităţile/instituţiile/instituţiile de învăţământ şi din membrii Biroului Executiv.
(2) Consiliul Liderilor se întruneşte lunar, în şedinţe de lucru ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, la solicitarea Preşedintelui, a Biroului Executiv sau a cel puţin 2/3 din membrii săi.
(3) Consiliul Liderilor este statutar în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate şi se consemnează în procese verbale care se arhivează.
(4) Dreptul de vot al membrilor Consiliului Liderilor se exercită proporţional cu numărul de membri reprezentaţi. Norma de vot în Consiliul Liderilor este de 1 la 10 membri. În cazul în care cifra zecilor este depăşită cu 6 membri de sindicat, se mai acordă un vot. Grupele sindicale care au cel puţin 5 şi cel mult 9 membri de sindicat au un vot.
Art. 26. Consiliul Liderilor are următoarele competenţe:
a) asigură conducerea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” între conferinţe;
b) aprobă Strategia pe termen scurt a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
c) aprobă stagiile de perfecţionare sindicală;
d) hotărăşte declanşarea conflictelor colective de muncă şi modalităţile de soluţionare a acestora;
e) decide asupra afilierii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” la forme superioare de organizare sindicală, la nivel naţional, şi asupra retragerii din asemenea organizaţii, precum şi cu privire la fuziuni sau alianţe cu organizaţii sindicale similare din judeţul „SPIRU HARET”BACAU”, din ţară şi din străinătate, după caz;
f) are dreptul de a suspenda din funcţie pe oricare membru al Biroului Executiv, la propunerea preşedintelui, cu 2/3 din voturile valabil exprimate;
g) completează, în cazul în care este necesar, componenţa Comisiei de Cenzori;
h) aprobă revocarea din funcţie a persoanelor alese în Comisia de Cenzori, la propunerea preşedintelui.
Art. 27 (1) Biroul Executiv este organ de decizie şi execuţie, care asigură conducerea operativă a Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU” între şedinţele Consiliului Liderilor.
(2) Biroul Executiv are următoarea componenţă :
a) Preşedinte;
b) Secretar General;
c) 3 vicepreşedinţi.
(3) Membrii Biroului Executiv sunt membri de drept ai Consiliului Liderilor.
(4) Pot face parte din Biroul Executiv persoanele care nu încalcă prevederile legii sindicatelor privitoare la organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, nu deţin funcţii de conducere în partide politice sau în organele administraţiei de stat centrale şi locale şi sunt prezente la lucrările Conferinţei Judeţene.
(5) Biroul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau la propunerea a 1/3 din membrii săi, şi este statutar constituit în prezenţa a 2/3 din membrii săi.
(6) Hotărârile Biroului Executiv se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate şi se consemnează în procese verbale.
Art. 28. Biroul Executiv are următoarele competenţe:
a) asigură conducerea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” între şedinţele Consiliului Liderilor;
b) transpune în practică hotărârile Conferinţei Judeţene, ale Consiliul Liderilor, precum şi propriile hotărâri;
c) coordonează activitatea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” şi raportează îndeplinirea sarcinilor în plenul Consiliului Liderilor;
d) stabileşte modul concret de organizare şi desfăşurare a conflictelor de muncă; adoptă, modifică şi completează platforma de revendicări a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
e) apără drepturile, promovează interesele şi prezintă revendicările membrilor de sindicat la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;
f) analizează şi propune spre aprobare Consiliului Liderilor acorduri de colaborare cu alte sindicate în scopul realizării de obiective de interes comun pentru membrii de sindicat;
g) avizează angajarea acelor salariaţi pe care îi consideră necesari, la solicitarea preşedintelui; avizul Biroului Executiv este consultativ;
h) stabileşte instrucţiunile şi normele pentru convocarea Conferinţei şi aprobă Regulamentul de desfăşurare a Conferinţei;
i) convoacă Conferinţa şi Consiliul Liderilor, după caz;
j) propune Conferinţei modificarea Statutului Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU”;
k) soluţionează contestaţiile împotriva sancţiunilor dispuse de preşedinte;
l) aprobă Regulamentul financiar, Regulamentul privind acordarea ajutoarelor sociale, Regulamentul intern şi altele asemenea, la propunerea preşedintelui;
m) asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare;
n) aprobă Raportul anual al Comisiei de Cenzori;
o) hotărăşte cu privire la principiile înfiinţării, organizării şi funcţionării de unităţi şi asociaţii economice, sociale, culturale, de editare şi publicare a organului propriu de presă sau a altor publicaţii; p) alte atribuţii rezultate din prevederile legale şi prezentul Statut.
Art. 29 (1) Preşedintele Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” este ales prin vot deschis de Conferinţă, pentru un mandat de 5 ani.
(2) Preşedintele Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” coordonează activitatea Biroului Executiv şi a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” şi are următoarele competenţe:
a) reprezintă Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” în relaţia cu terţii, persoane fizice şi juridice, de stat sau private, din ţară şi din străinătate, precum şi în relaţia cu mass-media, în negocieri, medieri, litigii de muncă, revendicări etc.;
b) are specimen de semnătură în bancă şi aprobă efectuarea cheltuielilor, conform normelor de competenţă financiară ale sindicatului;
c) coordonează şi conduce întreaga activitate a Biroului Executiv şi acordă mandat de reprezentare a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” oricărui membru al Biroului Executiv / Consiliului Liderilor;
d) aprobă cererile de înscriere / reprimire în Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU”;
e) dispune pierderea calităţii de membru al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
f) desemnează, pentru un mandat de 5 ani, persoanele care fac parte din Biroul Executiv, le propune spre validare Conferinţei şi stabileşte atribuţiile acestora;
g) angajează pe funcţii salariaţii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
h) propune Consiliului Liderilor suspendarea membrilor Biroului Executiv şi revocarea din funcţie a persoanelor alese în Comisia de Cenzori;
i) propune Conferinţei destituirea membrilor Biroului Executiv care se fac vinovaţi de săvârşirea unor fapte care pot aduce prejudicii de orice natură intereselor Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
j) dispune sancţionarea şi concedierea personalului angajat al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”;
k) realizează legătura operativă a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” cu terţii;
l) stabileşte indemnizaţiile, salariile şi plafonul cheltuielilor;
m) convoacă în şedinţă Biroul Executiv şi Consiliul Liderilor;
n) angajează oficial, prin semnătură şi sigiliu, Sindicatul„SPIRU HARET”BACAU”;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul Statut.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi prezentului Statut, preşedintele Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” emite decizii.CAPITOLUL V:
COMISIA DE CENZORIArt. 30 (1) Comisia de Cenzori a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” este organ unic de control al activităţii economico-financiare a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”. (2) Comisia de Cenzori este formată din preşedinte şi 2 membri, aleşi de Conferinţa Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”.
(3) Locurile rămase vacante în Comisia de Cenzori se vor completa prin cooptare, în mod excepţional, în şedinţele Consiliului Liderilor.
Art. 31. Comisia de Cenzori are următoarele competenţe:
a) verifică periodic şi ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea Biroului Executiv activitatea financiară şi economică a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”; b) formulează opinii privind proiectul de buget, cheltuielile efectuate şi face aprecieri asupra bilanţului anual;
c) urmăreşte execuţia bugetară şi modul în care sunt administrate bunurile materiale ale Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU”;
d) prezintă raportul său Conferinţei Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” şi propune Conferinţei descărcarea de gestiune a conducerii Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”.CAPITOLUL VI:
PATRIMONIUL SINDICATULUI „SPIRU HARET”BACAU”Art. 32 (1) Patrimoniul Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU” este compus din bunuri mobile şi imobile, precum şi din sume băneşti aflate în contul sindicatului. Patrimoniul se completează cu bunurile dobândite ulterior înregistrării Statutului şi care vor fi trecute în inventarul Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU”patrimoniul iniţial al Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” este compus din următoarele: cotizaţie membri fondatori.
(3) Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi împărţite între aceştia.
Art. 33 (1) Patrimoniul Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” este indivizibil şi netransmisibil între membrii săi.
(2) Încasările Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” provin din:
a) cotizaţiile lunare ale membrilor de sindicat;
b) donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, sponsorizări şi altele asemenea;
c) cota-parte din activităţile economice derulate de sindicat;
d) credite şi dobânzi;
e) alte surse, în condiţiile legii.
Art. 34. Fondurile Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului, pentru finanţarea activităţilor organizatorice, administrative, profesionale, cultural-sportive şi turistice, acoperirea unor acţiuni de propagandă şi informare sindicală, pentru imaginea sindicatului, susţinerea propriului organ de presă, salarii, indemnizaţii şi altele asemenea. Fondurile pot fi folosite şi pentru acordarea de ajutoare sociale, finanţarea investigaţiilor, efectuarea de studii şi cercetări, contribuţii diverse.CAPITOLUL VII:
DIVIZAREA, COMASAREA, DIZOLVAREA SINDICATULUI „SPIRU HARET”BACAU”
DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUIArt. 35 (1) Divizarea, comasarea sau dizolvarea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” se fac numai de Conferinţă, întrunită statutar în prezenţa a 3/4 din numărul delegaţilor, conform normei de reprezentare.
(2) Hotărârea se adoptă cu o majoritate de cel puţin cu 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi.
Art. 36. Operaţiile legate de divizarea, comasarea sau dizolvarea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” sunt efectuate de o comisie specială, numită de Conferinţă. Comisia întocmeşte o documentaţie privind distribuirea, transmiterea sau, după caz, lichidarea patrimoniului sindicatului.
Art. 37 (1) Conferinţa Sindicatului„SPIRU HARET”BACAU” hotărăşte asupra patrimoniului sindicatului.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), bunurile date în folosinţă de către stat vor fi restituite acestuia.CAPITOLUL VIII:
DISPOZIŢII FINALE
Art. 38. Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” îşi elaborează reglementări proprii privind organizarea şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, aprobate de Biroul Executiv.
Art. 39. Conducerea Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” poate fi susţinută în activitatea sa de un grup tehnic format din salariaţi angajaţi ai sindicatului.
Art. 40. Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” are organ de presă, siglă, sigiliu, insignă, drapel şi legitimaţii proprii.
Art. 41. Sindicatul „SPIRU HARET”BACAU” dispune de dreptul de proprietate intelectuală pentru însemnele şi simbolurile sale, precum şi pentru drepturile de folosire a imaginii statice sau în mişcare a sa.
Art. 42. Prezentul Statut a fost elaborat şi aprobat în şedinţa de constituire a Sindicatului „SPIRU HARET”BACAU” din data de 14.01. 2010.
Elaborat.Ioana.Voicu/01.2010

Share via
Copy link
Powered by Social Snap