Informare privind metodologia de acordare a voucherelor de vacanţă – Foarte important

 

Spre știința: Liderului grupei sindicale

Membrilor de sindicat

 

Stimați colegi,

Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă se află în stadiul de proiect, acestea urmând a fi adoptate printr-o Hotărâre de Guvern.

 

Precizări privind aplicarea H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă

1. Potrivit O.U.G. nr. 46/2017, în anul 2018 voucherele de vacanță se acordă o singură dată în cuantum de 1.450 lei pe salariat, în limita sumelor prevăzute în buget, alocate cu această destinație.

2. Cuantumul acordat salariaților sub forma voucherelor de vacanță se stabilește, în condițiile legii, de către angajator proporțional cu durata muncii prevazuta in contractul de munca pentru functia de baza si perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic, respectiv contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau contract de muncă pe perioadă determinată.

3. În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcţia de bază, potrivit legii.

4. În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, care au mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată. Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.

5. Personalului din învăţământul angajat pe perioadă deteminată, i se acordă vouchere de vacanță de către angajator proporţional cu durata angajării în sistemul de învăţământ, respectiv cu durata timpului de muncă.

6. Prevederile de la pct.5 se aplică corespunzător şi personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic pensionat care prestează activitate în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza unui contract de muncă, în anul 2018.

7. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanță în cuantum de maxim 1.450 lei, în condiţiile punctelor 2, 3, 4 şi 5 din prezentele instrucțiuni.

8. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic din sistemul preuniversitar de stat detaşat pe posturi didactice, didactice auxiliare sau nedidactice în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat beneficiază de vouchere de vacanță, în condiţiile punctelor 2-7 din prezentele instrucțiuni, acordate de catre unitatea unde este detașat.

9. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic care a beneficiat de vouchere de vacanță și, ulterior acordării acesteia i se suspendă contractul individual de muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 și a Legii nr.1/2011, pe o perioada din anul pentru care se acorda voucherul va restitui contravaloarea voucherelor corespunzătoare perioadei suspendării contractului individual de mună din anul calendaristic.

10. Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.

11. La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.

12. Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă va restitui valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, precum şi în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.

13. Valorile nominale pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie vor fi de 50 lei sau 100 lei, până la valoarea maximă de 1450 lei.

14. În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanță pe suport de hârtie sau voucherele de vacanță alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui contravaloarea voucherelor de vacanță angajatorului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a cauzei de restituire.

15. Sumele reprezentând voucherele de vacanță nu intră în baza de calcul a CAS și CASS dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării, în luna în care au fost acordate beneficiarului.

16. Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din H.G. nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă;
b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;

c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

17. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor punctelor 11, 12 și 14 atrage după sine răspunderea materială și penală a acestuia, în condițiile legii.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap